תנאיי שימוש – וודסטייל

לפניכם תנאי השימוש באתר שלנו המסדירים את אופן השימוש בממשק ובאתר בטרם השימוש במנוי מתחדש,רכישה, תנאי השימוש במאגר המסגרות והאלמגנטים הקיימים וההסדר לגביהם,

לפני רכישת מנוי שימוש במערכת המסגרות יש לקרוא את הסכם השימוש העדכני המופיע כאן מטה.

כל שאלה, טענה, הצעת ייעול  או מענה נשמח ליצירת הקשר במספר 0526438586.

 1. הגדרות:
  1. הפעילות העסקית – העסק – מסגרות אונליין – וודסטייל, ח.פ. 205707243, עדעד 42, יבנה.
  2. אתר המערכת – אתר ״מסגרות אונליין – וודסטייל״ www.wedstyle.co.il (להלן ״האתר״)
  3. המשתמש – התאגדות או אדם המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי העסק.
 2. הצהרות העסק:
  1. חברת “מסגרות אונליין – וודסטייל” מציעה הצעות לרכישה בצורת מנוי מתחדש/רכישה חד פעמית וכו, עבור שירות כמפורט להלן ואשר עלותם עלולה להשתנות.
  2. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של העסק הינם קניינה הרוחני המלא של העסק, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לעסק מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  3. העסק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרות בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג’ כלשהו.
  4. העסק מתחייבת לספק את הכלים והסיוע ללימוד המערכת, הכוללים מדריכים באתר ותמיכה באימייל, אך היא אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה.
  5. העסק מעניקה שימוש בממשק אינטרנטי בלבד ואינה אחראית לטיב העיצוב שהופק מהמשתמש דרך הממשק האינטרנטי, אינה אחראית גם לטעויות אשר נוצרו כתוצאה משימוש במערכת דרך כל צד שהוא, בנוסף אינה אחרית לגבי כל נזק שיגרם באופן ישיר או עקיף ללקוחות אשר השתמשו במערכת, ידוע כי ייתכן כשל בהפעלת האתר/המערכת.
  6. ידוע כי על בעלי המנוי אשר מקבלים את מערכת הניהול לוודא כי העיצוב מוצר שנשלח להם לעמוד ההזמנות הינו  עוצב כהלכה ולפי דרישתו האישית, ולא תבוא כל תלונה שהיא כלפי בעל האתר והמערכת.
  7. ידוע ומוסכם כי ייתכן במהלך התקופת המנוי, המערכת אינה תפעל כראוי מגורמים אינם ידועים מראש, למשל קריסת שרת המערכת שאינו תלוי, קריסת האתר, פריצה או נזק אשר נגרם למערכת בזדון או שלא בזדון ואין אנו אחראים לפיצוי או לשיפוי במקרים אלו.
 3. הצהרות המשתמש:
  1. המשתמש מצהיר כי ראה ובחן את תנאיי השימוש המוצעים ואת טיב המערכת (ניתן דרך גרסת ה-DEMO שלנו) התנסה במערכת, דרך עמוד הנסיון שמסרנו אליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא אותם מתאימים לצורכיו ושימושיו.
  2. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש במערכת וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לגבי צד ג’ כלשהו.
  4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש שהוא עושה בפונטים או באלמנטים במוצעים באתר או בכל מוצר אחר כפוף לתנאיי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
  5. אין להעביר את קבצי העיצובים לצדדים שאינם רשאים בשימוש במערכת.
  6. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
 4. המנויים המוצעים לרכישה:
  עסקה תכיל אישור ומתן זכות לשימוש במערכת לתקופת זמן מוגבלת ע”י שם משתמש וסיסמא בהתאם להסכם התקשרותו של המשתמש עם העסק וכן הגבלות על השימוש בממשק כמפורט להלן.

  1. המשתמש מקבל גישה לשימוש חופשי במערכת ומקבל על פי בחירת החבילה המותאמת גישה ליצית משתמשים עבור השימוש גם לצד ג’.
  2. השימוש במערכת נעשה במחשב ואינו מותאם לשימוש במוביל ואינו מומלץ לכך.
  3. שימוש במשתמש למערכת מוגבלת לאדם אחד בלבד ואין לחלוק משתמש זה עם אדם נוסף, העסק רשאי לתבוע ולהיכנס להליכים משפטיים במידה ונמצא פגם בשימוש שאינו חוקי המבוצע בזדון דרך מנהל המערכת והשימוש בצד ג’.
  4. אין לעשות שימוש יתר במערכת/אתר ולגרום לקריסתה.
 5. תנאיי רשיון שימוש במנוי:
  תנאיי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה והיא נכנסת לתוקף ומבטלת את התנאים הקודמים בכל אחד מהמקרים הבאים: א) בעת תשלום על רישיון שימוש; ב) בעת חידוש רישיון שימוש; ג) בעת הורדת קבצים דרך האתר או קבלתם מאיתנו בכל דרך אחרת. הגרסא העדכנית ביותר כלולה את האלמנטים והפונטים המתחדשים באתר על ידינו ועדכני ליום השימוש במערכת ושליחת הקבצים למנהל המערכת.

  1. הרישיון שימוש במנוי הינו אישי עבור המשתמש ואינו מקנה לו זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי העיצוב ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש אינו רשאי להעביר את השימוש במערכת לצדדי ג׳, לרבות צלמים, צלמי מגנטים, גרפיקאים, מעצבים קרובי משפחה או כל עסק אחר או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מהעסק. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאיי הרישיון.
  2. השימוש בעיצובי המסגרות, המשווקים ע״י העסק כפופים לתנאיי הרישיון. הפרה של תנאיי הרישיון תקנה לעסק  את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאיי הרישיון.
  3. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאיי הסכם זה, המשתמש מתחייב להסיר ממחשביו את קבצי האלמנטים והפונטים ונאסר עליו לעשות בהם שימוש, למען הסר ספק את המסגרות שכבר יצר קודם לכן אין צורך להסיר.
  4. כחלק מרישיון זה אין למכור או להפיץ את המשתמשים או לחילופין לעשות סחר במסגרות שנוצרו במערכת, ולשווק ולמכור באופן פרטי בדרך ישירה או עקיפה.

 

 1. רישיון מינוי:
  1. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
  2. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של חודש במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
  3. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. במידה והמשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה, בנוסף לא יקבל חזרה את התשלום לו שילם באותו החודש, ואינו יקבל המשך לשימוש ביוזרים שרכש שכן הלקוח מבין כי התשלום הוא לשימוש חופשי ואישי במערכת והמשתמשים מבוטלים בעת הפסקת התשלום.
  4. ביטול חידוש המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו על מנת לא לשאת את התשלום של החודש העוקב, בכל מקרה עסקה שבוצעה תחוייב בתשלום על פי תנאי המנוי החודשי המתחדש לתקופה בה צויין  בעת ביצוע ההזמנה
  5. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש במערכת או מתשמשים הנתונים לו בחבילת המנוי.
 2. ביטול רכישה:
  על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2020, סעיף 6-א’ סעיף קטן 7. יש הגבלת זכות ביטול והחזרת מוצרים למוצרים דיגיטליים. לפיכך אין זכות החזרה עסקה על מוצר דיגיטלי ולא יתבצע החזר כספי לאחר ביטול ההזמנה.

 1. רישיון שימוש חינמי:
  1. העסק מעניק מפעם לפעם רישיון  לשימוש חינם בממשק המערכת ובגרסת הדמו לאחר הרשמה.
  2. המשתמש לא יוכל לקבל יותר מרישיון שימוש חינמי אחד לאחר הרשמה ראשונה.
  3. העסק תהיה רשאית להביא את הרישיון החינמי לסיום באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתה.
  4. העסק אינו מספק שירותי תמיכה ו/או מענה לאימיילים עבור רישיונות חינמיים.

 1. כללי
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש, או באישור בכתב מהעסק שהרישיון תקף עד קבלת התשלום מהמשתמש.
  2. הרכישה באתר העסק כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת מנוי מהעסק, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח ביקש שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. העסק שומר לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. העסק שומר לעצמה על־פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים את הזכות לא לאפשר לאדם, גוף או עסק מסויימים רכישת רישיון מנוי שימוש במערכת. כמו כן העסק רשאית לבטל כל רישיון שימוש מכל משתמש באופן מיידי, גם אם נעשה שימוש במערכת, ובמקרה כזה העסק תזכה את המשתמש על הסכום ששילם לה, אם שילם, לפי שיקול דעתה של העסק.
  6. השירות שנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח באופן מיידי, אך עלולה להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר תישלח תוך 5 ימי עסקים. העסק לא אהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של העסק לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ”ב.
  7. העסק אינו אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה במערכת המסגרות לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בממשק או במערכת לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא הנגרמו כתוצאה משימוש בעיצוב שנוצר ע”י המערכת לאחר העיצוב צד המשלם או של צד ג’ (הלקוח).
  8. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:30-9:30. העסק עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין. העסק מספק שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. העסק עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  9. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. במידה וטרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח, הלקוח יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל העסק misgarot.online@gmail.com ויקבל לידיו החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  10. בוטלה מכירה כאמור, העסק לא אהיה אחראי ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייווצר מהעסק להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  11. נוסח הסכם זה הינו קניינו הרוחני של העסק ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש.
  12. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והיחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.

תקנון השימוש באתר:

תנאיי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המינים.

 1. הסכמה לתנאיי השימוש
 1. אם את/ה משתמש/ת באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך. הודעה משפטית זו חלה על כלל התוכן שב־misgarot.online@gmail.com ובכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין העסק לבינך.
 2. אנחנו מפצירים בך לקרוא את התנאים הללו בעיון לפני השימוש באתר זה.
 3. בעצם הכניסה והשימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, הנך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים וכי הנך מסכים/ה לכל התנאים המפורטים בהם (“תנאי השימוש”).
 4. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.
 1. האתר, התוכן והשירותים המוצעים
 1. אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: “האתר”).
 2. אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות מסגרות.און לייו – שכתובתה ההסתדרות 89/9 חולון, ח.פ. 205707243) (להלן: “העסק”).
 3. בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 4. העסק שומר לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. רשומות המחשב של העסק בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו בו.
 6. דימויים ו/או שרטוט מוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר לגבי טיב המוצר הסופי. ידוע למשתמש כי יתכנו שינויים בין הגרפיקה המוצגת באתר זה לבין תוצרתה במדיה אחרת ו/או באמצעי תצוגה אחרים.
 7. העסק אינו מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ואשר לעסק זכות לשנותם מפעם לפעם.
 8. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר העסק לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה כמפורט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
 10. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות המוצעות, להחליפם או לשנותם וזאת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

שיטת המכירה באתר

המכירה באתר הינה בשיטת מכירה של “מנוי חודשי מתחדש” למשך מספר החודשים שצויין בסל הרכישה, מספר החודשים הינו מספר חודשי התחייבות לתשלום עבור המנוי. המשתמש בוחר מוצר- סוג המנוי –  ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

ביטולים

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
 2. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של העסק בדואר אלקטרוני misgarot.online@gmail.com תוך 14 יום ממועד הרכישה.
 3. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל העסק אספק החזר כספי מלא בהפחתת 5% מעלות הרכישה, ועד סכום של 100 ₪.

שימושים אסורים

אינך רשאי (בין עצמך ובין על־ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי־מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר ו/או מוצריו; (ב) להשתמש במוצרים ו/או בתוכן ו/או בקניינה של העסק כמתואר להלן ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם העסק בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת העסק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של העסק בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל (“Crawlers”, “Automated Data Mining Tools” וכו’); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), “תולעת” מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו העסק בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.

זכויות קניין רוחני

 1. כל היצירות, התמונות, הפונטים, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקי של העסק הינם קניינה הרוחני המלא של העסק, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם העסק. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י העסק, בבסיס הנתונים של העסק, ברשימות המוצרים או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת העסק מראש ובכתב.
 4. הלקוח מאשר כי ייתכן יהיו קיימים שימושים של עיצובים מצד העסק “מסגרות און לין” שנוצרו באתר דרך הלקוחות של הצלם, באתר ובממשק לצורך פרסום ושימוש העיצובים עבור לקוחות חדשים, צלם אינו יכול לקבל זכויות יוצרים על יצירה שנוצרה במערכת ויודע כי כל עיצוב שנוצר בממשק/במערכת הינו בבעלות מסגרות און לין והיא תעשה בו כל שימוש חופשי.

דיוור ופרסום

המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של העסק באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008. למשתמש ניתנת האפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור של העסק בכל עת לאחר התקשרותו הראשונית עם העסק.

אחריות ושרות

 1. העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העסק שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק ו/או את הנהלת האתר.
  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כמו כן, השימוש בשירותי המערכת תתכן שונות בין תמונות המוצרים באתר לבין אופן הצגתם במחשבים ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שונות זו יתכן ותגרם בשל ממשקים שאינם תואמים, תצוגת מסכים, אופן הפקת פלט הדפסת המוצר וכיוצ”ב. העסק אינו אחראי לשינויים כאמור שאינם תלויים בשלמות המוצרים והשירותים הנמכרים באמצעותה.
 3. בכל מקרה העסק לא ישא אחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, החשמל ו/או במערכות תקשורת שונות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בהשלמת העברת המוצרים לידי המשתמש ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני misgarot.online@gmail.com  והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 6. אין העסק מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר העסר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והעסק לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אין העסק אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 7. העסק רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בקשר לכך. העסק אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי העסק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל העסק או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או ללקוחותך או לרכושך עקב כך.

מדיניות הפרטיות

 1. העסק מתחייב  שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. העסק יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים ועל-פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 3. סוגי מידע אותו העסק אוסף מהמשתמשים:
  1. העסק אוסף באתר מידע לא אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, מועדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ”ב.
  2. העסק אוסף מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש לשם כניסה ושימוש באתר, מידע גאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר והמשתמשים האחרים באתר.
  3. משתמש המבקש לרכוש שירותים ו/או מוצרים מהעסק מאפשר בזאת איסוף מידע אישי נוסף כגון שם משתמש שם משפחתו, דרכי תקשורת, נתונים של אמצעי תשלום ואמצעים מזהים נוספים אשר איסופם נערך באופן מודע ומרצונו החופשי של המשתמש. הנך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש למסור לא נדרש על-פי דין וכי אתה מסכים למסור אותו מרצונך החופשי ובכדי שנוכל לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, וכי הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של העסק. יצויין כי פרטי אמצעי התשלום ישמרו אצל העסק רק לצורך השלמת הזמנת המוצר.
  4. יפורט כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או של אדם או גוף אחר שאינו המשתמש ללא הרשאה מהווה הפרה של תנאיי השימוש באתר ואף עבירה על החוק.
  5. העסק מאפשר רישום לאתר והנפקת סיסמה לשם שימוש בחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 4. מטרות איסוף המידע:
  העסק אוסף מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי לצור קשר עם המשתמש בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר המשתמש הביע בהם עניין. למשתמשים אשר הופק להם שם משתמש וסיסמה, איסוף הנתונים נועד להתאים את השירות לאותם המשתמשים ובכדי להעשיר את חווית השימוש באתר.
 5. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:
  למשתמש ידוע כי העסק אשתף צדדים שלישיים במידע אישי לפי שיקול דעתה במקרים הבאים: (א) לפי דרישות כל דין; (ב) לצורכי הליכים משפטיים ובכל הכרוך בכך לרבות בהתאם להוראות משפטיות או של גופים חוקרים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף את מדיניות העסק ותנאיי השימוש; (ד) לשם גילוי, מניעה או טיפול בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) למטרות שיפור השירות בבקשות תמיכה של המשתמשים השונים; ו/או (ו) בהעברה לחברות ו/או ארגונים הקשורים לעסק ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי מדיניות העסק; ו/או (ז) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי. (ח) אם העסק תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי.
  הלקוח מאשר כי ייתכן והמידע האישי כגון – שם משפחה מייל ופרטים אישיים כגון אלה יימסרו לצד ג’ לפרסומים רלוונטים,שניתן יהיה להסירם בכל עת.
 6. מדיניות השימוש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב:
  1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון “עוגיות” (cookies), תגיות פיקסל (“תגיות הפיקסל”) וטכנולוגיות נוספות.
   השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג “עוגיות” במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול לפגום בחוויית המשתמש באתר.
  2. העסק אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ”ב. העסק רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ”ב.
 7. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט:
  1. העסק משקיע מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות העסק וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתה ו/או בשליטתה של העסק למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של העסק ו/א ולשרתיה, להתחזות לעסק, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. העסק ממליץ לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע לה על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר ויכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
  2. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, העסק לא אהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. העסק  משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
 8. עיון במידע:
  1. על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא־כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא באתר הרשות להגנת הפרטיות ובנוסח החוק.
  2. העסק רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 9.  הגבלת גיל:
  החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

תנאים נוספים

 1. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפונט ו/או בנראות האותיות, ו/או באופן בו נראות האותיות במסך המשתמש או בעיצוב הלוגו, או טעות בעיצוב המסגרת, לא יחייב הדבר את העסק.
 2. העסק לא אחראי, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). העסק אינו מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
  העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
 4. העסק שומר על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. לשימת לבך, עסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור לעמוד התקנון.
 5. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר או כחבר ברשימת הניזלטר אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהאתר מפיץ ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי האתר, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של האתר ומידע עבור צד ג’.
 6. אתה תשפה את עסק, עובדיו, ומנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג’.
 7. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תכנים המפורסמים באתר על־ידי גולשים

 1. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;
 2. עסק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 3. זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והעסק אינה יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, העסק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.
 4. העסק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 5. דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לעסק רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת “קניין רוחני”, להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום ב־העסק
 6. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר העסק יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר העסק או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

תכנים כלכליים

באתר זה תמצא תכנים בנושאים רבים ומגוונים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר העסק , תיעשה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט העסק לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים לוגויים, אלמנטין, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של העסק בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העסק בכתב ומראש. שמה של העסק, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של העסק, הינם קניינה הבלעדי של העסק.
 2. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לעסק תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בהעסק, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר־רשות להתרת פרסומם באתר העסק. במסירת תוכן לפרסום באתר העסק, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

הפסקת שימוש ושיפוי

 1. העסק רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק וחסימת IP.
 2. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא העסק, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. אתה תשפה את העסק, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 4. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר העסק, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

רישום לשירותים

 1. חלק מהשירותים באתרי העסק טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והעסק יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. מאגר המידע:
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של העסק. אינך נדרש על־פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
 3. השימוש במידע:
  בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. העסק ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי העסק , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר העסק  יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל־אביב-יפו.

הצהרת נגישות.